Tel: +66 62 417 8298
Email: sales_chem@axxo.co.th
HOME AXXOPRODUCTSPROMOTION

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS AND FEATURED PRODUCTS

Read More

PRODUCTS

PRODUCTS => BRANDS AND APPLICATIONS

Read More

PROMOTION

TODAY'S PROMOTION

Read More

CONDITIONS SALE

  • PRODUCTS

*สารเคมีที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายจะมีเอกสารรับรองผลค่าวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ให้กับลูกค้าได้ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อมูลตามเอกสารโดยเอกสารทั้งสองอย่างไม่มีผลทางกฏหมาย และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบผลจากการใช้งานเองไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

*เมื่อลูกค้าได้รับสารเคมีหรือสินค้าจากบริษัทฯ แล้ว ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบสภาพสินค้าว่าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ดูรายละเอียดวันที่ผลิต วันหมดอายุ สเป็คสินค้า เกรดสินค้าตรงตามใบสั่งซื้อ รวมทั้งได้รับเอกสาร C0As ที่ระบุล็อตการผลิต (Lot No./ Batch No.) ตรงกันกับที่ระบุบนฉลากข้างขวดสารเคมี ก่อนลงนามในช่องผู้รับสินค้า หากท่านลงนามในช่องผู้รับสินค้าแล้ว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ถือว่าสินค้าที่ท่านได้รับไปนั้นถูกต้องตามใบกำกับภาษี/ ใบส่งสินค้าทุกประการและสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการชำรุดเสียหาย

* ลูกค้าเป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทางด้านสาธารณสุข, ความปลอดภัย และกฎหมายอื่นๆ ในเรื่องการจัดเก็บ ขนย้าย จำหน่าย และการใช้งานผลิตภัณฑ์ บริษัทฯไม่มีส่วนรู้เห็นหรือรับผิดชอบในการกระทำของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯไปแล้ว

  • RETURN & EXCHANGE

การรับคืนและเปลี่ยนสินค้า

*หากสินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง สินค้าไม่ตรงตามใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้าลูกค้าต้องแจ้งต่อพนักงานส่งสินค้าของทางบริษัทฯ ทันทีขณะตรวจเช็คสินค้าระหว่างการส่งมอบในวันที่ได้รับสินค้า เพื่อให้ทางบริษัทฯ พิจารณาการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หากลูกค้าลงนามในช่องผู้รับสินค้าแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าสินค้าที่ส่งมอบนั้นถูกต้องตามใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า และมีสภาพสมบูรณ์ทุกประการ

*บริษัทฯ จะรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ ยังไม่ได้เปิดใช้งาน และไม่มีร่องรอยชำรุดหรือเสียหาย เฉพาะสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเท่านั้น

การรับประกันคุณภาพสินค้า

*บริษัทฯ รับประกันคุณภาพสินค้าทุกรายการที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า หากสินค้าที่ท่านได้รับมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้ใน Certificate of Analysis (COAs) บริษัทฯ ยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า Lot ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สินค้าประเภท เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อื่นๆ ลูกค้ากรุณาตรวจสอบสป็คสินค้าโดยละเอียด ก่อนทำการยืนยันการสั่งซื้อ หากลูกค้าสั่งสินค้าผิดสเป็คหรือไม่ตรงตามความต้องการหรือลักษณะงานของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

  • PRICES / CHARGES

ㆍราคาจัดจำหน่ายจะเป็นราคาปัจจุบัน ซึ่งราคาสินค้าที่ทางบริษัทฯ ระบุลงไปในใบเสนอราคา จะยืนราคาเป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่จัดทำที่ระบุในใบเสนอราคาเท่านั้น

ㆍราคาสินค้าแต่ละรายการที่ระบุลงในแค๊ตตาล็อกและ price list เป็นราคาสินค้าสุทธิที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%) และค่าขนส่งสินค้า

ㆍก่อนยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าต้องทำกรตรวจสอบข้อมูลสินค้า สเป็คสินค้า จำนวนและราคาสินค้าในใบเสนอราคาที่ทางบริษัทฯ ส่งให้โดยละเอียด ก่อนทำการยืนยันสั่งซื้อทุกครั้ง บริษัทฯ ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดรายการ อันเกิดจากความบกพร่องของลูกค้าเองทุกประการณ์ ㆍกรณียอดการสั่งซื้อของลูกค้าไม่ถึง 3,000 บาท และลูกค้าไม่สะดวกมรับสินค้าด้วยตนเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ โดยจะมีค่าบริการขนส่งสินค้าเพิ่มเติมต่างหาก ซึ่งค่บริการดังกล่าวจะจารณาจากขนาดสินค้า น้ำหนัก และปริมาณสินค้าตามเกณฑ์ของบริษัทขนส่ง ฝ่ายบริการลูกค้จะแจ้งอัตราค่าขนส่งให้ทางลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจใช้บริการนี้จากทางบริษัทฯ

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS FEATURED PRODUCTS

Read More
ABOUT

ABOUT AXXO CHEMICALS AND SERVICES CO. LTDAxxo Chemicals and Services Co.,Ltd., established as a result of the rapid development in science, is acompany that provides scientific equipment and chemicals used […]

Read More
NEWS & EVENT

🎊 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32“นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต” Medical Sciences Innovations : From lab to life ☘️🩺 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน 7th International Conference and […]

Read More
CONTACT

www.axxo.co.th Axxo Chemicals and Services Co.,Ltd.บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด10/13 Soi Krung Thep Kritha 7, Huamak, Bangkapi, Bangkok 1024010/13 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 02 3469 239 […]

Read More