Tel: +66 62 417 8298
Email: sales_chem@axxo.co.th
HOME AXXOPRODUCTSPROMOTION

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS AND FEATURED PRODUCTS

Read More

PRODUCTS

PRODUCTS => BRANDS AND APPLICATIONS

Read More

PROMOTION

TODAY'S PROMOTION

Read More

สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product)

            ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ในอดีตชาวบ้านมักนำพืชพรรณต่างๆ มารักษาโรคภัยใข้เจ็บ  การนำสมุนไพรหรือสารสกัดจากพืชหรือสัตว์หรือที่เราเรียกกันว่า สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) ในปัจจุบันนั้นมาใช้กันอย่างแพร่หลาย สมุนไพรแต่ละชนิดจะมีตัวยาที่รักษาแต่ละโรคแต่ละอาการเจ็บป่วยที่แตกต่างกันไป ทำให้นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพยายามศึกษาค้นคว้า สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) หรือพืชสมุนไพรในกลุ่มต่างๆ เหล่านี้
            สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) หมายถึง สารประกอบทางเคมีที่มีความบริสุทธิ์ อาจมีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเหล่านี้สามารถสกัดได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น พืช, สัตว์และจุลชีพ (จิตรลดา เหมรา, 2558) โดยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงพยายามศึกษาฤทธิ์ยับยั้งทางธรรมชาติ เช่น นักวิทยาศาสตร์ทางด้านพิษวิทยา นักวิทยาศาสตร์ทางด้านเภสัชวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมีอินทรีย์และอื่นๆ อีกหลายแขนง สำหรับฤทธิ์ยับยั้งทางธรรมชาติ ตัวอย่าง เช่น ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการอักเสบ ยับยั้งแบคทีเรียและยับยั้งหรือต้านศัตรูพืชและอื่นๆ
            สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ แมทาบอไลท์ปฐมภูมิ (primary metabolite) เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานของพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ใช้ในการดำรงชีพ เช่น กรดอะมิโน นิวคลีโอไทด์ กรดไขมันเป็นต้น และแมทาบอไลท์ทุติยภูมิ (Secondary metabolite) เกิดจากผลพลอยได้ของสารแมทาบอไลท์ปฐมภูมิที่สร้างขึ้นหรือเป็นหน่วย Building Block เพื่อใช้ในการป้องกันจากสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น ยาปฏิชีวนะ สารหอมระเหย เป็นต้น
            สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) หากแบ่งเป็นกลุ่มโครงสร้างทางเคมี หรือโครงสร้างหมู่ฟังก์ชันของสารออกเป็น 18 กลุ่ม คือ Alkaloids Steroids Lignans Iridoids Phenols Flavonoids Chalcones Xanthones Quinones Anthraquinones Coumarins Cerebrosides Miscellaneous Phenylpropanoids Triterpenoids Diterpenoids Sesquiterpenoids และ Monoterpenoids
            สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) หากแบ่งตามฤทธิ์ทางชีวภาพหลักๆ มี 35 กลุ่ม คือ Antioxidants Anti-inflammatory Anticancer Hepatoprotective Anti-diabetic Analgesia Antimalaric Anti-proliferation Anti-Atherosclerotic Cardioprotective Antibacterial Antifungal Anti-allergy    Inhibitors Antiviral Immunomodulators Anti-hyperlipidemic Antihypertensive Antileukaemic Anti-platelet aggregation Anti-photoaging Antihyperglycemic Antiangiogenic Pro-apoptotic Neuroprotection Antidepressant Anti-osteoporosis Anti-obesity Cancer chemoprevention Cytotoxic Vasorelaxation Insecticides Food additives Dietary supplement และ Toxicity และนอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายกลุ่ม

            สำหรับกลุ่มนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาและแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างและฤทธิ์ในการยับยั้ง (Bioactive) แล้วนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องแยกสารประกอบที่สนใจหรือ สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product)  ออกจากสารประกอบรวมหรือที่เรียกว่า Crude เพื่อให้เหลือคงไว้ซึ่งสารที่ให้ฤทธิ์ตามความต้องการ สำหรับกระบวนการในการทำบริสุทธิ์หรือคัดแยกโดยทั่วไปแล้วมีวิธีการหลักๆ ดังนี้

  1. การสกัดสาร (Extraction)
  2. การตกตะกอน (Precipitation)
  3. การแยกด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟ (Chromatography)
  4. การตกผลึก (Crystallization)
  5. การทำนายโครงสร้างด้วยเทคนิค H-NMR LC/MS/MS IR
  6. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง (Bioactive)

            ในแต่ะละขั้นตอนของการคัดแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) นั้นต้องใช้ปริมาณตัวอย่าง (Sample) ค่อนข้างมาก แต่ได้ปริมาณสารที่สกัดน้อยทำให้เป็นข้อจำกัดในการศึกษาดังกล่าว และนอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น H-NMR ในการทำนายโครงสร้างสารมีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสารเคมีราคาสูง หากเปรียบเทียบกับปริมาณสารที่สกัดได้ทำให้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) นั้นราคาสูงตามไปด้วย
หากการศึกษานั้นเป็นผลการทดสอบสารสำคัญ (Active Ingredient) ในสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) จำเป็นต้องมีการคัดแยกและทำให้สารมีความบริสุทธิ์สูง และวิเคราะห์พิสูจน์โครงสร้าง ก่อนนำไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง ทำให้กระบวนการต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อจำกัดที่ทำให้งานช้าลงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และบางครั้งพบว่าการศึกษาวิธีการหรือ Method นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายสำหรับนักวิจัยที่ต้องหาสภาวะที่เหมาะสม
            ปัจจุบันนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์สารกลุ่มใหม่ๆ ในตัวอย่างพืชหรือสัตว์ที่หลากหลายขึ้น บางครั้งจำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบชนิดสารสำคัญ (Active Ingredient) หลากหลายกลุ่มในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อจำกัดอีกส่วนหนึ่ง เพราะจะต้องมีการทำให้สารที่เป็นตัวเทียบหรือสารมาตรฐานแต่ละกลุ่มให้บริสุทธิ์ก่อนจะทำการวิเคราะห์ ทำให้ส่งผลต่อระยะเวลาในการวิจัย ทางบริษัท Axxo Chemicals and Service จำกัด ได้พยายามสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) เพื่อให้นักวิจัยทำงานได้ง่ายและประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทำวิจัย โดยร่วมมือกับบริษัท Chemfaces จำกัด ผู้ผลิตสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) ทั้งในพืชและสัตว์อันดับต้นๆ ของโลก
            บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) จากบริษัท Chemfaces จำกัด โดยมีฐานการผลิตที่ประเทศจีน และได้รับความน่าเชื่อถือ พิสูจน์ได้จากข้อมูลการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีอันดับ Impact Factor ระดับสูง โดยประเทศจีนเป็นแหล่งเพาะปลูก วิจัยและพัฒนาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) รายใหญ่ของโลก
            สำหรับนักวิจัยที่ต้องการทดสอบสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) ในพืชหรือสัตว์ และต้องการทราบผลการออกฤทธิ์ในกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถทดสอบโดยการใช้ Screening Library ในการทดสอบก่อน โดยจะมีหลากหลายสาร ตัวอย่าง เช่น ต้องการทดสอบกลุ่ม Alkaloid ในกัญชา สามารถทดสอบได้โดยใช้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) Screening Library จำนวน 1088 สาร เพื่อทดสอบเบื้องต้น ว่าตรงกับ Alkaloid ชนิดไหนและยืนยันผลการทดสอบอีกครั้งโดย H-NMR ทำให้ง่ายต่อการศึกษาวิจัย ทางบริษัทฯ มีผลการทดสอบและสภาวะการทดสอบเพื่อให้นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ทดสอบ โดยไม่จำเป็นต้องทำการสกัดและทำการบริสุทธิ์ Alkaloid แต่ละกลุ่ม ซึ่งทำให้งานวิจัยพัฒนาและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
            โดยทั่วไปสารมาตรฐานในกลุ่มสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) มักจะมาจากสารสังเคราะห์ เพราะมีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด แต่อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์สารมีข้อจำกัดหลากหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาในการสังเคราะห์ หากสารชนิดใหม่ๆ จะต้องหากระบวนการสังเคราะห์และดัดแปลงโครงสร้างของสาร ซึ่งอาจจะล่าช้าสำหรับสารใหม่ๆ ทางบริษัท Axxo Chemical and Services จำกัด เราทำการบริสุทธิ (Pure) สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) จากพืชชนิดนั้นๆ จึงทำให้รวดเร็ว และมีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
            ตัวอย่าง สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) จากพืช
กลุ่มสาร : Flavonoids
สารสำคัญ : Grosvenorin 2”-glucoside
แหล่ง : สกัดจากผลหล่อฮังก๊วยหรือ Siraitia grosuenorii
ความบริสุทธิ์ : 98%
สูตรเคมี : C39H50O24
ตัวทำละลาย : DMSO, Pyridine, Methanol, Ethanol และอื่นๆ
การเก็บรักษา : เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เก็บไว้นาน 24 เดือน หากทำการเจือจาง (Dilute) สารตั้งต้นแนะนำให้ใช้งานภายในวันที่เปิด หรือหากใช้งานไม่หมดแนะนำให้ปิดสารให้สนิทเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ แนะนำเพิ่มเติม หากต้องการนำมาใช้งานที่อุณหภูมิห้องไม่ควรวางไว้นานเกิน 1 ชั่วโมง

สนใจสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs สามารถสอบถามได้ที่
บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด โทร. 02-346-9239 หรือ sales_chem@axxo.co.th หรือ Line : @axxochem

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS FEATURED PRODUCTS

Read More
ABOUT

ABOUT AXXO CHEMICALS AND SERVICES CO. LTDAxxo Chemicals and Services Co.,Ltd., established as a result of the rapid development in science, is acompany that provides scientific equipment and chemicals used […]

Read More
NEWS & EVENT

🎊 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32“นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต” Medical Sciences Innovations : From lab to life ☘️🩺 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน 7th International Conference and […]

Read More
CONTACT

www.axxo.co.th Axxo Chemicals and Services Co.,Ltd.บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด10/13 Soi Krung Thep Kritha 7, Huamak, Bangkapi, Bangkok 1024010/13 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 02 3469 239 […]

Read More