Tel: +66 62 417 8298
Email: sales_chem@axxo.co.th
HOME AXXOPRODUCTSPROMOTION

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS AND FEATURED PRODUCTS

Read More

PRODUCTS

PRODUCTS => BRANDS AND APPLICATIONS

Read More

PROMOTION

TODAY'S PROMOTION

Read More

สารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs ( (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons; PAHs) )

            สารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs คือ สารเคมีกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการให้ความร้อน การเผาไหม้ของถ่านหิน น้ำมันดิบและแก๊สโซลีน ทำให้เกิดการสลายตัวแบบไม่สมบูรณ์ สารกลุ่มนี้มีมากกว่า 100 ชนิด นอกจากนี้สารกลุ่มสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs ยังสามารถเกิดได้จากกระบวนการปรุงอาหาร เช่น การทอดโดยใช้น้ำมันที่อุณหภูมิสูงๆ การปิ้ง ย่าง หรือเกิดจากควันบุหรี่ การเผาไหม้ของท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs สามารถรวมตัวกับอากาศหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้ เช่น แหล่งน้ำธรรมชาติ ดิน เป็นต้น Naphthalene คือตัวอย่างหนึ่งของสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHsที่ผลิตและจำหน่ายในเชิงพานิชย์ทั่วโลก เพื่อนำไปทำลูกเหม็นไล่แมลง
            สารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs สัมผัสกับมนุษย์ผ่านทางไหนบ้าง
มนุษย์เราสัมผัสกับสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs ตลอดเวลา ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ Mixtures หลากหลายชนิด โดยการหายใจเข้าสู่ร่างกายผ่านทางอากาศจากสาเหตุหลักๆ คือ ควันรถยนต์ ควันบุหรี่ ควันไฟจากไฟป่าตลอดจนสารระเหยของยางมะตอยที่ทำถนน และผ่านทางการกิน เช่น การกินอาหารปิ้งย่าง ซึ่งโดยปกติร่างกายของมนุษย์เราจะมีการขับของเสียออกโดยกระบวนการที่เรียกว่า Metabolites ผ่านการอุจจาระหรือปัสสาวะได้
            สารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs มีผลอย่างไรต่อร่างกาย
            ขึ้นกับปริมาณสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs ที่รับเข้าสู่ร่างกาย โดยผลการทดสอบพบว่าปริมาณเล็กน้อยยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อสุขภาพ หากพบปริมาณสะสมในร่างกายมากขึ้นในรูปแบบไอระเหยจะส่งผลให้ตาระคายเคือง หายใจลำบาก และหากเป็นสารละลายจะส่งผลต่อผิวหนัง ทำให้เลือดและตับมีความผิดปกติ และสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs อีกหลายชนิดมีรายงานว่าส่งผลต่อการเกิดมะเร็ง

            จากการสำรวจประชากร US. พบว่าส่วนใหญ่มีการแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายของประชากร แต่จะพบในวัยรุ่นที่มีการสูบบุหรี่มากกว่าวัยรุ่นที่ไม่สูบ

            วิธีการป้องกันจากสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs
หากการศึกษานั้นเป็นผลการทดสอบสารสำคัญ (Active Ingredient) ในสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product) จำเป็นต้องมีการคัดแยกและทำให้สารมีความบริสุทธิ์สูง และวิเคราะห์พิสูจน์โครงสร้าง ก่อนนำไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง ทำให้กระบวนการต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อจำกัดที่ทำให้งานช้าลงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และบางครั้งพบว่าการศึกษาวิธีการหรือ Method นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายสำหรับนักวิจัยที่ต้องหาสภาวะที่เหมาะสม
            หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารปิ้ง ย่าง ที่มีการเผาไหม้สุกเกินควร และหลีกเลี่ยงอาหารทอด ที่ผ่านการใช้น้ำมันทอดซ้ำๆ และที่สำคัญควรงดการสูบบุหรี่ เพื่อลดสภาวะการเกิดสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs สะสมในร่างกายจนนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งได้ และอีกปัจจัยที่ควรหลีกเลี่ยง คือ การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs เข้าสู่ร่างกายโดยการสูดดม
            ข้อกำหนดของ EU ของสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs ในเนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อที่รมควัน กําหนดปริมาณสูงสุด (Maximum levels) ของสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs ในเนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อที่รมควันโดยวิธีการดั้งเดิม (Traditionally smoked meat and smoked meat products) และในปลาและผลิตภัณฑ์ประมงที่รมควันโดยวิธีการดั้งเดิม (Traditionally smoked fish and smoked fishery products) กำหนดให้มีปริมาณสาร Benzo(a)pyrene ได้ไม่เกิน 5.0 μg/kg และมีปริมาณสาร Benzo(a)pyrene, สาร Benz(a)anthracene, สาร Benzo(a)fluranthene และสาร Chrysene รวมกันแล้วไม่เกิน 30.0 μg/kg
           การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs
           สารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs สามารถวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ GC-MS และ HPLC แต่อย่างไรก็ตามเทคนิคที่สามารถแยกสารได้อย่างชัดเจน คือ GC-MS ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการเปรียบเทียบชนิดและความเข้มข้นของสาร โดยใช้สารมาตรฐานในการทดสอบ ทางบริษัท Axxo Chemicals And Services จำกัด ได้จัดจำหน่ายสารมาตรฐานดังกล่าว เพื่อรองรับการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อกำหนด EU มีทั้ง High Purity Compounds และ Miscellaneous Standards ที่สามารถ Mixtures ของสารแต่ละตัว และสามารถเลือกความเข้มข้นตามที่กำหนดได้ สารมาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO17025 ISO17034 และ ISO9001

สนใจสารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs สามารถสอบถามได้ที่
บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด โทร. 02-346-9239 หรือ sales_chem@axxo.co.th หรือ Line : @axxochem

เอกสารอ้างอิง
– The Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). November 2009
– กลุ่มงานมาตรการ SPS/TBT กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า. EU ปรับแก้ไขเพิ่มเติมการกําหนดปริมาณสูงสุดของสารกลุ่ม “Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: PAHs” ในเนื้อและผลิตภัณฑ์จากเนื้อที่รมควันโดยวิธีการดั้งเดิม และในปลาและผลิตภัณฑ์ประมงที่รมควันโดยวิธีการดั้งเดิม. มกราคม 2558
– ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. สารประกอบพอลิไซคลิก อะโรมาติก โฮโดรคาร์บอน ในน้ำมันเอ็กซ์เทนเดอร์. ตุลาคม-ธันวาคม 2555
– สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม. สารประกอบกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรเมติก ไฮโดรคาร์บอน PAHs

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS FEATURED PRODUCTS

Read More
ABOUT

ABOUT AXXO CHEMICALS AND SERVICES CO. LTDAxxo Chemicals and Services Co.,Ltd., established as a result of the rapid development in science, is acompany that provides scientific equipment and chemicals used […]

Read More
NEWS & EVENT

🎊 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32“นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต” Medical Sciences Innovations : From lab to life ☘️🩺 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน 7th International Conference and […]

Read More
CONTACT

www.axxo.co.th Axxo Chemicals and Services Co.,Ltd.บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด10/13 Soi Krung Thep Kritha 7, Huamak, Bangkapi, Bangkok 1024010/13 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 02 3469 239 […]

Read More