Tel: +66 62 417 8298
Email: sales_chem@axxo.co.th
HOME AXXOPRODUCTSPROMOTION

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS AND FEATURED PRODUCTS

Read More

PRODUCTS

PRODUCTS => BRANDS AND APPLICATIONS

Read More

PROMOTION

TODAY'S PROMOTION

Read More

สารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide)

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกทั้งพืชไร่ พืชสวนและพืชน้ำ ซึ่งหลายๆ ครั้งไม่อาจปฎิเสธได้ว่าจะต้องมีการใช้สารเคมีในการช่วยกำจัดศัตรูพืช เช่น ย่าฆ่าแมลง และนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศคู่ค้าทางเศรษกิจ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่นและอีกหลากหลายประเทศที่ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบสารตกค้างในพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทย เพื่อป้องกันสุขภาพของคนในประเทศ

สารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) คือ สารประกอบทางเคมีใช้ในการกำจัดศัตรูพืช เช่น แมลง สัตว์ฟันแทะ เชื้อราและวัชพืชต่างๆ โดยพบว่าทั่วโลกมีการใช้งานสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) มากกว่า 1000 ชนิดทั่วโลก ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งหากผู้บริโภคได้รับสารเคมีเข้าไปเป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้เกิดผลเสียกับร่างกาย องค์การอนายมัยโลก ได้พยายามป้องกันการกระจายของสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) โดยมีการยกเลิกสารบางชนิดที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช เช่น dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) และ lindane ตกค้างในสิ่งแวดล้อมทั้งในดินและน้ำ นอกจากนี้สารดังกล่าวยังงมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร

           สำหรับการแบ่งกลุ่มของสารกำจัดศัตรูพืช(Pesticide) หากแบ่งตามชนิดของศัตรูพืชจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. สารเคมีที่ใช้เพื่อการกำจัดแมลง (Insecticides)

2. สารเคมีที่ใช้เพื่อการกำจัดหนูและสัตว์ฟันแทะ (Rodenticides)

3. สารเคมีที่ใช้เพื่อการกำจัดเชื้อรา (Fungicides)

4. สารเคมีที่ใช้เพื่อการกำจัดวัชพืช (Herbicides)

รายละเอียดของสารเคมีแต่ละกลุ่มอธิบายดังนี้

1. สารเคมีที่ใช้เพื่อการกำจัดแมลง (Insecticides) โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1.1 ออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate)

สารกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นสารอินทรีย์กลุ่มฟอสเฟส ใช้งานทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก มีลักษณะสีเหลืองเข้มจนถึงสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น ละลายในน้ำได้เล็กน้อย ตัวอย่างสารกลุ่มนี้ เช่น ยาฆ่าแมลง ตัวอย่างเช่น มาลาไธโอน (malathion) พาราไธโอน (parathion) คลอไพรีฟอส (chlorpyrifos) และ อีไธโอน(ethion) เป็นต้น นอกจากยังมีใช้ในทางการแพทย์ด้วย เช่น ไอโซฟลูออโรเฟต (isoflurophate) เป็นต้น สำหรับออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) มีฤทธิ์ในกายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acetylchlolinesterase (AChE) มีหน้าที่ในการทำลายสาร acetylchloline ซึ่งส่งผลทำให้ neurotransmitter มีผลทำให้เกิดการคลั่งของ acetylchloline ที่ Synapse จุตต่างๆ โดยออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) สามารถเข้าสู่ร่างกายหลากหลายช่องทางทั้งทางผิวหนัง ระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ สำหรับอาการที่พบหากได้รับออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) จะมีลักษณะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชัก ซึมและหมดสติโดยไม่รู้ตัว

ปัจจุบันสารในกลุ่มออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) หลายชนิดจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง

สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) กลุ่มออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) สามารถทดสอบได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยทั่วๆ ไปหากต้องการทดสอบเชิงคุณภาพจะมีชุดอุปกรณ์หรือน้ำยาทดสอบที่จำหน่ายตามท้องตลาด แต่หากจะทดสอบเชิงปริมาณจะต้องทดสอบโดยใช้เครื่อง GC-MS หรือ LC-MS ตามกฎหมายระหว่างประเทศคู่ค้าจะต้องมีผลการทดสอบสารดังกล่าว ในการทดสอบกลุ่มออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) จำเป็นจะต้องมีสารมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนและเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารจึงแนะนำให้ใช้งานสารมาตรฐานแบบ Certified Reference Material ที่สามารถ Customize ตามความต้องการและสามารถเลือกจำนวนสารกลุ่มออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) ได้ตามจำนวนที่ต้องการทดสอบ

การทดสอบสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) กลุ่มออกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) โดยทั่วๆ ไปแล้วจะต้องมีการเตรียมสารในกลุ่มนี้หลากหลายชนิด เช่น Chorfenvinphos EPN Disulfoton Fonofos Mephosfolan Mevinphos Parathion Parathion-methyl Phoxim Sulfotep Azinphos-ethyl Azinphos-methyl Bromophos-ethyl Carbophenothion Dichlorvos Dicrotophos Fenthion Isazofos Isofenphos Mithamidophos Monocrotophos Omethoate Oxydemeton-methyl Thiometon Triazophos Vamidothion เป็นต้น ในกระบวนการเตรียมสารข้างต้นจะต้องมีการชั่งน้ำหนักสาร มีการตวงสาร ซึ่งในกระบวนการนี้อาจมีความเสี่ยงในการสัมผัสสาร มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและมากไปกว่านั้นอาจจะมีความเสี่ยงต่อการชั่งสารที่ผิดพลาดได้ สามารถลดกระบวนการดังกล่าวได้โดยใช้สารมาตรฐานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO17025 และใช้สารมาตรฐานอ้างอิงรับรองที่ผ่านมาตรฐาน ISO17034

บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสารมาตรฐานสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) ที่ผ่านการรับรอง ISO17025/17034 จากบริษัท CPAchem จากประเทศฝรั่งเศส สามารถเตรียมสารมาตรฐานตามจำนวนสารหรือความเข้มข้นตาม Method ที่ต้องการได้ เพื่อความสะดวกและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการเตรียมสารมาตรฐานได้

บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

โทร. 02-346-9239 หรือ sales_chem@axxo.co.th หรือ Line : @axxochem

HOME AXXO

STANDARD SOLUTIONS AND INSTRUMENTS FEATURED PRODUCTS

Read More
ABOUT

ABOUT AXXO CHEMICALS AND SERVICES CO. LTDAxxo Chemicals and Services Co.,Ltd., established as a result of the rapid development in science, is acompany that provides scientific equipment and chemicals used […]

Read More
NEWS & EVENT

🎊 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32“นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากแล็บสู่ชีวิต” Medical Sciences Innovations : From lab to life ☘️🩺 บริษัทแอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เข้าร่วมงาน 7th International Conference and […]

Read More
CONTACT

www.axxo.co.th Axxo Chemicals and Services Co.,Ltd.บริษัท แอ๊กโซ เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด10/13 Soi Krung Thep Kritha 7, Huamak, Bangkapi, Bangkok 1024010/13 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240Tel : 02 3469 239 […]

Read More